Общи условия (редакция 14.09.2018)

Уважаеми потребители,                                          

Моля, запознайте се с тези общи условия внимателно, преди да използвате интернет сайта ‘’http://queendianayachtclub.eu/’’ (наричан по-долу за удобство Сайта). Със зареждането на тази интернет страница, Вие заявявате, че разбирате тези общи условия, съгласявате се да сте обвързани с тях, и се задължавате да ги спазвате стриктно. В случай че не сте съгласни с което и да е от посочените по-долу, моля, прекратете използването на Сайта. За каквито и да е спорове, възникнали във връзка със Сайта, и неуредени от настоящите общи условия, ще се прилага действащото законодателство по местоизпълнение .

 1. Понятия по смисъла на настоящите общи условия:

В настоящoто долупосочените думи и изрази са използвани в следното им значение:
– Потребител(Екипаж) – всяко физическо лице, което по какъвто и да е начин използва която и да е от възможностите, предоставени от сайта, като разбира и се съгласява, че тези възможности не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
– Предложения(Пътувания) – примерни предложения, които са отправени към наши потенциални партньори, или към нашите потребители, и които подлежат на доуточняване и конкретизиране, и поради това не представляват оферта по смисъла на закона.
– Промоции – специални предложения, важащи в рамките на посочения период от време, които дават възможност при изпълнението на определени обстоятелства  да осигурим на потребителите преференциални условия от страна на нашите партньори
– Партньори – юридически лица, ангажирани в туристическия, чартърния, и други форми на развлекателния бизнес, с които екипът на ‘’http://queendianayachtclub.eu/“е влизал в договорни отношения при предишни плавания и/или в чиито професионализъм и лоялност сме се убедили.
– Капитани (Шкипери) – членове на екипа на Сайта, които притежават свидетелства за правоуправление на плавателен съд до 40 (словом – четиридесет) бруто тона (GT)по море  или повече , с опит в България , Гърция или другаде и с които, при ангажиране на техните услуги, се сключват граждански договори за всеки отделен случай.Според закона за този тип договори не е задължителна писмената форма.
– Заявка (Резервиране)– волеизявление от страна на потребител на Сайта, че е заинтересуван от нашите предложения, и желае да пристъпим към по-нататъшно ангажиране на нашите услуги.

 1. Авторски права
  Всички материали, публикувани на Сайта, принадлежат на собственика на домейна по настоящем и съответно всички права са запазени. Всяко неоторизирано възпроизвеждане, разпространение или каквото и да е нерегламентирано използване на какъвто и да е елемент от Сайта представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, и ще се преследва и наказва по съответния ред.
 2. Защита на информацията и личните данни
  Екипът на сайта не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, но се задължава да гарантира опазването на конфиденциалността относно всички предоставени данни във формата за заявки, по имейл, или по друг начин. Всички юридически лица обаче ангажирани с подготовката на този сайт са регистрирани Администратори на лични данни към комисията за защита на личните данни в РБългария и имат издаден съответен сертификат с регистрационен номер. Потребителите на сайта се съгласяват чрез приемането на тези общи условия, че статистическата информация относно посещаемостта на сайта може да бъде предоставяна за използване с маркетингови цели на настоящи или бъдещи рекламодатели, както и може да бъде използвана за вътрешна статистика и анализи, или за целите на директния маркетинг.
 3. Ограничения на отговорността
  Част от нашата мисия е да предоставим на вниманието на потребителите на Сайта навременна, точна и изчерпателна информация във връзка с плаването на ветроходни яхти и катамарани, и възможностите за организиране на почивка на яхта, ветроходна лодка, наемaнe на шкипер, ваканция на море или други комбинации от горните и др. елементи. Въпреки това, възможно е да настъпят форсмажорни обстоятелства, които да възпрепятстват екипа, или да доведат до конфликт на интереси. Моля, имайте предвид, че този Сайт не предоставя на потребителите каквито и да е туристически услуги, и дейността , промотирана чрез него, не следва да се разглежда като извършване на действия с цел генериране на печалба, търговска дейност, или каквато и да е друга дейност със стопанска насоченост. Екипът на този сайт не е туристически агент, туристически оператор, нито е посредник или оторизиран представител на такъв и не извършва туристически услуги под каквато и да е форма, предвидена в Закона за туризма и/или други нормативни актове. Поради това екипът на този сайт не носи отговорност нито в случай на невъзможност за използване на предложенията, предвидени на Сайта, нито в случай на ограничаване използването на самия Сайт – независимо поради обективни обстоятелства, или поради временно ограничаване на достъпа от страна на екипа.Въпреки това измежду асоциираните спомосъществуватели на този сайт има юридическо лице което притежава лиценз за туроператор и редовна туристическа застраховка за тази дейност. Координатите са споменати в секция ЧЗВ/Плащане т.4 . Всеки потребител може да ползва услугите му при пряка договореност с него.Други юридически лица измежду тях са регистрирани за извършване на търговски дейности у нас и в чужбина и потребителите могат да ползват услугите им  в рамките на техните компетенции . Информацията, публикувана на Сайта, може да бъде своевременно променяна и редактирана в зависимост от актуализирането на услугите, предлагани от нашите партньори. При сключване на договор от страна на потребител с когото и да било от нашите партньори, отговорност за своите действия, и за евентуално причинени вреди и пропуснати ползи носят страните по договора, но не и екипът на Сайта. Екипът на Сайта не носи отговорност за изчерпателността и актуалността на информацията както на този сайт, така и във връзка с информация, съдържаща се в сайтове, към които Сайтът съдържа връзки и/или препраща – с рекламна, или каквато и да е друга цел. В случай на недобросъвестно или злонамерено атакуване на Сайта от страна на трети лица, настъпилите последици не ангажират отговорността на екипа на този сайт.
 4. Промени
  Екипът на този сайт си запазва правото при настъпване на каквито и да е изменения в обективните обстоятелства, които биха могли да имат отношение към Сайта, да внася съответни промени в така публикуваните общи условия. Екипът на сайта е длъжен да публикува тук в най-кратък срок новите общи условия , с отразените изменения в тях, така че да даде възможност на настоящите и бъдещи потребители да се запознаят по максимално удобен начин за тях. Потребителите се считат уведомени за промените от момента на публикуването на променените условия . От този момент нататък презумпцията за знание и съгласие, описана подробно в преамбюла на настоящото, важи по отношение на новите/изменените общи условия.

*В случай на разлики в тълкуването, водещ е българския текст на тези Общи условия.

Екипът на Сайта